รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ศรีสะเกษดูนาอินทรีย์-แปลงใหญ่

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาด 28 ราย จับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม ทำเอ็มโอยูแล้วจะรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 8,291 ตัน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 13 อำเภอ 37 กลุ่ม 919 ราย พื้นที่ 10,876.86 ไร่ โครงการนาแปลงใหญ่ 5,382 ราย พื้นที่ 70,300 ไร่ รวม 22 แปลง และโครงการเชื่อมโยงมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 28 ราย โดยจับคู่กับกลุ่มเกษตรกร 64 กลุ่ม 147,656 ไร่ จัดทำบันทึกความตกลงร่วมกัน (เอ็มโอยู) แล้ว มีการประมาณการรับซื้อข้าวอินทรีย์และข้าว GAP 8,291 ตัน ซึ่งเป็นข้าวจากนาแปลงใหญ่มาตรฐาน GAP 7 กลุ่ม

ส่วนการตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนสำโรง หมู่ 7 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กรมการข้าว เข้ามาดำเนินการตรวจประเมินแปลงดังกล่าว มีสมาชิกเข้ารับการตรวจประเมิน 39 ราย พื้นที่ 239 ไร่ ต่อมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวน จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายบ้านยาง ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีเกษตรกรสมาชิก 428 ราย พื้นที่ 3,549 ไร่

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันให้ทั้ง 3 โครงการสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนี้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ โดยปี 2560 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์มีพื้นที่ดำเนินการใน 54 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นที่ 308,103.98 ไร่ เกษตรกร 1,242 กลุ่ม 28,479 ราย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 55,050 ราย พื้นที่ 750,448 ไร่ รวม 748 แปลง และโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ขณะนี้มีการทำเอ็มโอยูระหว่างเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่กับโรงสีและวิสาหกิจชุมชน จาก 56 จังหวัด 537 ราย แล้ว โดยมีความต้องการข้าวมากกว่า 8.8 ล้านตัน โดยในส่วนของข้าวมาตรฐาน GAP จากนาแปลงใหญ่ มีการเชื่อมโยงตลาดแล้ว เกษตรกร 30 กลุ่ม พื้นที่ 18,829 ไร่ และข้าวอินทรีย์ เชื่อมโยงตลาดแล้ว 66 กลุ่ม พื้นที่ 7,457 ไร่.-สำนักข่าวไทย